Organizator:

Szkoły i placówki Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Podziel się

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

Jest zespołem placówek, w skład którego wchodzą: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie oraz Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie posiadająca filie w Kole, Słupcy i Turku. Misją CDN jest profesjonalne przewodzenie nauczycielom w podwyższaniu kwalifikacji na drodze ustawicznego doskonalenia się i zaspokajania potrzeb czytelniczo-informacyjnych oraz wspomaganie szkół w tworzeniu kultury uczącej się organizacji. Swoje cele i zadania Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie realizuje poprzez organizowanie kompleksowego wspomagania szkół i placówek, prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek, organizowanie i prowadzenie form doskonalenia, inicjowanie różnorodnych przedsięwzięć edukacyjnych o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym, uczestniczenie w realizacji programów i projektów edukacyjnych, udzielanie konsultacji grupowych i indywidualnych, upowszechnianie przykładów dobrej praktyki i umożliwianie nauczycielom wymiany doświadczeń.

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile

Jest zespołem placówek składającym się z: Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Pile wraz z filiami w Chodzieży, Czarnkowie, Trzciance, Wągrowcu i Złotowie. CDN w Pile jest ośrodkiem z tradycjami, posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowników gwarantującą najwyższą jakość usług edukacyjnych. Placówka proponuje szeroko rozumiane wsparcie dla szkół w ramach Akademii Wspomagania. Dla dyrektorów placówek edukacyjnych organizowane są szkolenia w ramach Akademii dla Dyrektora cieszące się dużym zainteresowaniem. W ofercie znajdują się również kursy doskonalące, warsztaty, seminaria. Natomiast doradcy metodyczni oferują wsparcie dla nauczycieli w zakresie 15 przedmiotów nauczania. Organizowane są też różnorodne formy współpracy i wymiany doświadczeń w tym: konferencje seminaria dla nauczycieli poszczególnych specjalności oraz nauczycieli różnych rodzajów szkół i placówek oświatowych. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile od 67 lat towarzyszy nauczycielom w procesie kształcenia i doskonalenia. Jest nowoczesnym centrum informacji pedagogicznej. Bogata oferta Biblioteki tworzy nauczycielom oraz uczniom przestrzeń do rozwoju i nauki. Zbiory biblioteczne udostępnia wszystkim zainteresowanym edukacją. Księgozbiór pilskiej placówki oraz filii liczy ok. 300 tys. woluminów, ponad 6,5 tys. egzemplarzy zbiorów multimedialnych. Biblioteka umożliwia dostęp do publikacji cyfrowych IBUKLibra i ACADEMICA. W 2023 r. wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania Biblioteką SOWA z wersja mobilną.

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Jest zespołem placówek składającym się z: Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie wraz z filiami w Gostyniu, Kościanie i Rawiczu. Oferta edukacyjna CDN w Lesznie jest dopasowana do potrzeb oraz oczekiwań klientów i obejmuje szeroki zakres tematyczny: od motywowania uczniów i rozwijania kompetencji kluczowych, po metody nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Szkolenia prowadzone przez placówkę pozwalają nie tylko na zdobycie nowej wiedzy i umiejętności, a także na nawiązanie kontaktów z innymi uczestnikami oraz wymianę doświadczeń i pomysłów.

Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno – Wychowawczych w Cerekwicy Nowej

Wychowuje i wspiera rozwój młodzieży niedostosowanej i zagrożonej niedostosowaniem społecznym. Placówka prowadzi kształcenia w szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącym i branżowej szkole I st., w zawodzie kucharz. Ośrodek identyfikuje specjalne potrzeby nieletnich. Diagnozuje, wspiera i koryguje relacje rodzinne. Tworzy i modyfikuje proces indywidualnej stymulacji rozwojowej, edukacyjnej i społecznej podopiecznych. Placówka zapewnia edukację rozwojową w ramach terapii i treningów specjalistycznych: EEG Biofeedback, Tomatis, Trening Zastępowania Agresji (TZA), Trening Umiejętności Kontroli Zachowań Związanych z Alkoholem i Narkotykami (TUKAN), program ARS, czyli jak dbać o miłość, UNPLUGGED, program „Szkoła Promująca Europejski Kodeks Walki z Rakiem” i inne.

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu

Jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Wielkopolskiego, która działa na terenie południowej Wielkopolski od 2017 r. Głównym jej celem jest integracja środowiska edukacyjnego z rynkiem pracy oraz upowszechnianie kształcenia zawodowego, a także wspieranie rozwoju kompetencji i umiejętności niezbędnych na rynku pracy wśród dzieci i młodzieży. Zajmuje się doradztwem zawodowym oraz doradztwem kariery. Promuje naukę zawodu poprzez organizowanie wycieczek zawodoznawczych, wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach oraz cykliczne wydarzenie jakim jest Noc Zawodowców. Łączy uczniów szkół z pracodawcami w ramach projektu Młodzieżowe Misje Gospodarcze i Moja Pierwsza Firma. Promuje tematykę zawodoznawczą w przedszkolach poprzez realizację projektu Bajkowa Akademia Krasnala Zawodowca. Aktywnie pozyskuje środki zewnętrzne na realizację projektów m. in. z programu Erasmus+ , WRPO oraz EOG. Jest partnerem regionalnym Klubu Młodego Odkrywcy. Współpracuje z Instytutem Badań Edukacyjnych. Dodatkowo jednostka jest Regionalnym Punktem Informacyjnym EURODESK. Oprócz wspomnianych działań Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu chętnie podejmuje się różnych wyzwań i inicjatyw z myślą o równoważeniu potrzeb rynku pracy i edukacji zawodowej.

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie to jednostka organizacyjna Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Od 6 lat wspiera rozwój kompetencji i umiejętności wśród dzieci i młodzieży, dorosłych niezbędnych na rynku pracy. Głównymi kierunkami działań centrum jest upowszechnianie form współpracy szkół zawodowych z pracodawcami w procesie kształcenia dualnego i zawodowego zarówno na poziomie regionalnym, jak i lokalnym. W procesie wzajemnej współpracy pełnią rolę koordynatora na linii Szkoła – Pracodawca.

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie

To instytucja, która skupia się na wsparciu rozwoju zawodowego oraz promowaniu kształcenia dualnego w subregionie leszczyńskim. Poprzez organizację różnorodnych kursów, szkoleń, warsztatów, programów mentoringowych czy praktyk zawodowych, Centrum umożliwia młodym ludziom zdobycie praktycznych umiejętności zawodowych i dostosowanie się do potrzeb rynku pracy. Współpracując z lokalnymi przedsiębiorstwami, centrum stawia na praktyczną naukę, która integruje teorię z praktyką. Dzięki temu absolwenci są lepiej przygotowani do wejścia na rynek pracy i odniesienia sukcesu w wybranych zawodach. Celem instytucji jest także wzmacnianie kompetencji miękkich, uczenie świadomego zarządzania rozwojem osobistym oraz wsparcie w rozwoju postaw przedsiębiorczych. Hasło, które przyświeca działalności centrum, brzmi: Dobry zawód - droga do sukcesu!

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile

Jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Wielkopolskiego, działającą od 2018 roku, prowadzoną przez Departament Edukacji i Nauki UMWW w Poznaniu. Łączy środowisko edukacyjne z rynkiem pracy, upowszechnia kształcenie zawodowe, rozwija system doradztwa zawodowego i kariery Północnej Wielkopolski, wspiera rozwój kompetencji i umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Jednostka prowadzi także działania promujące współpracę szkół zawodowych z pracodawcami w ramach kształcenia dualnego. Działa na terenie lokalnym oraz regionalnym. CWRKDiZ w Pile obejmuje swym zasięgiem pięć powiatów: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski, wągrowiecki i złotowski.

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu

Jest jedną z 5 jednostek organizacyjnych powołanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Istniejemy od 01.05.2017 r. i działa w obszarze Miasta Poznań oraz 11 powiatów (gnieźnieński, grodziski, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, poznański, średzki, śremski, szamotulski, wolsztyński, wrzesiński). Centrum promuje kształcenie branżowe, koncentrując się na łączeniu obszaru edukacji, rzemiosła i pracodawców; organizuje konferencje, seminaria, warsztaty, szkolenia, tworząc miejsce spotkań dla praktyków; a także wspiera rozwój kompetencji zawodowych w ramach projektów krajowych i zagranicznych. Współpracuje z: przedszkolami, szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi, nauczycielami, doradcami zawodowymi, pedagogami i dyrektorami placówek oświatowych, Cechami Rzemiosł Różnych i rzemieślnikami, pracodawcami i przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu, fundacjami, uczelniami oraz jednostkami organizacyjnymi Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Działa w obszarach: doradztwa zawodowego; współpracy z rzemieślnikami, pracodawcami oraz przedsiębiorcami; promocji szkolnictwa kształcącego w zawodzie; pozyskiwania funduszy na wsparcia organizacji praktyk zawodowych, staży zagranicznych a także szkoleń podnoszących wiedzę i kompetencje zawodowe wśród uczniów oraz kadry pedagogicznej.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu

Jest placówką publiczną, prowadzoną przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Celem działania jest doskonalenie zawodowe nauczycieli, oświatowej kadry kierowniczej, pracowników nadzoru pedagogicznego oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Cel ten realizowany jest dla nauczycieli z całej Wielkopolski we współpracy z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile. Rejon działania Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, określony został w statucie nadanym przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego. Obejmuje miasto Kalisz oraz powiaty: kaliski, jarociński, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski i pleszewski.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

Jest publiczną placówką prowadzoną przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i nadzorowaną przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Ośrodek działa na terenie województwa wielkopolskiego i obejmuje swym zasięgiem nauczycieli Miasta Poznania oraz powiaty – gnieźnieński, grodziski, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, poznański, szamotulski, średzki, śremski, wolsztyński i wrzesiński. Celem placówki jest doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół i placówek oświatowych, oświatowej kadry kierowniczej, pracowników nadzoru pedagogicznego oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Misją Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu jest profesjonalne przewodzenie nauczycielom w podwyższaniu kwalifikacji na drodze ustawicznego doskonalenia się i zaspokajania potrzeb czytelniczo-informacyjnych oraz wspomaganie szkół w tworzeniu kultury uczącej się organizacji.

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu

To najnowocześniejsza biblioteka w regionie. Szczycąc się ponadsiedemdziesięcioletnią historią, placówka w swojej nowej siedzibie oferuje komfortowe warunku swoim czytelnikom. Bibliotekarze chętnie służą pomocą w wyborze odpowiedniej literatury spośród ponad 200 tysięcy dostępnych książek i 4200 pozycji specjalnych. Misją Książnicy jest zaspokajanie potrzeb biblioteczno-informacyjnych, przede wszystkim kształcących się i doskonalących nauczycieli oraz studentów przygotowujących się do zawodu pedagoga. Książnica pełni równocześnie funkcję biblioteki oraz realizuje zadania edukacyjne. Placówka ma nowocześnie wyposażoną przestrzeń dla użytkowników oraz przestronne magazyny. To miejsce, które od wielu lat spełnia ważną rolę dla lokalnej społeczności, popularyzując nie tylko czytelnictwo. Prowadzi również działalność edukacyjną i kulturalną. Jej efektem są cieszące się powodzeniem wystawy fotografii, spotkania, prezentacje sztuki, muzyki, teatru i plastyki.

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu

Misją biblioteki jest wspieranie procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także wspieranie działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych, placówek oświatowo-wychowawczych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek artystycznych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, placówek doskonalenia nauczycieli oraz innych placówek oświatowych. Biblioteka od ponad 95-ciu lat służy pokoleniom nauczycieli oraz studentów kierunków pedagogicznych, oferując im potrzebną literaturę, pomoce dydaktyczne i wsparcie merytoryczne. W szerokiej ofercie placówki, poza książkami z zakresu edukacji, pedagogiki i psychologii, znajdują się także atrakcyjne gry planszowe rozwijające umiejętności społeczne. Biblioteka promując edukację czytelniczą i medialną prowadzi również ciekawe zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne i spotkania autorskie. Czytelnicy Biblioteki bezpłatnie korzystają z platformy IBUK LIBRA - największej w Polsce czytelni on-line podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. J. Sikorskiego w Poznaniu

To miejsce ze 190-letnią tradycją, które oferuje nowoczesny i wszechstronny rozwój dla dzieci i młodzieży głuchej, słabosłyszącej i z afazją. W ofercie znajduje się: zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, przedszkole, szkoła podstawowa, liceum ogólnokształcące, szkoła branżowa I stopnia (zawody: cukiernik, fotograf, fryzjer, krawiec, kucharz, ogrodnik, tapicer), technikum (kierunki: technik fotografii i multimediów, technik informatyk) oraz szkoła policealna (kierunki: technik usług kosmetycznych, florysta). Na terenie ośrodka funkcjonuje internat, stołówka oraz świetlica. Jakość kształcenia zawodowego wzbogacona jest o współpracę z renomowanymi partnerami branżowymi, praktyki uczniowskie i realizowane projekty, w tym Program Erasmus+.

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance

To zmodernizowana i nowoczesna szkoła z internatem, bogatym zapleczem edukacyjnym i terapeutycznym, dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Szkoła zapewnia wielokierunkowy i wszechstronny rozwój wychowanka, indywidualne podejście do możliwości i potrzeb ucznia oraz wsparcie specjalistów i terapeutów w przyjaznym i bezpiecznym otoczeniu. W ramach działania szkoła oferuje kształcenie w Liceum Ogólnokształcącym, w 4 osobowym oddziale dla uczniów ze spektrum autyzmu (jedyna szkoła w rejonie!), Technikum, Branżowej Szkole I Stopnia Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, Szkole Policealnej oraz w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. Na terenie placówki znajduje się również nowo otwarty Dom Wczasów Dziecięcych funkcjonujący jako pierwszy w tej części kraju ośrodek diagnostyki i terapii dzieci z alkoholowym zespołem płodowym FASD. Działalność placówki ukierunkowana jest na wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży z FASD oraz ich rodzin.

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie

W skład wchodzą: Medyczne Studium Zawodowe im. Karola Marcinkowskiego wraz z internatem oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego, które oferuje Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ). Kształcenie prowadzone jest na takich kierunkach jak: terapeuta zajęciowy, technik masażysta, podolog, technik usług kosmetycznych, opiekun medyczny, KKZ opiekunka dziecięca, KKZ florysta, KKZ fotograf. Szkoła kształci w trybie stacjonarnym i zaocznym, co stwarza możliwości edukacyjne dla wielu odbiorców. Bogate wyposażenie pracowni zawodowych oraz oferta kursów doskonalących wspomaga wszechstronny rozwój słuchaczy. Pozwala zdobywać praktyczne umiejętności oraz rozwijać pasje i talenty.

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie

Szkoła kontynuuje tradycje wypracowane przez ponad 53 lata działania, jednocześnie jest placówką nowoczesną, posiadającą profesjonalną bazę dydaktyczną. Pracownie szkolne wyposażone są w najnowszy sprzęt i urządzenia. Nowoczesna szkoła to również wykwalifikowana kadra nauczycielska. Zespół tworzą doświadczeni nauczyciele, którzy mają odpowiednie podejście do pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi. W skład Centrum wchodzi: Medyczna Szkoła Policealna, która oferuje kształcenie m.in. w zawodach: technik sterylizacji medycznej, technik farmaceutyczny, technik masażysta, higienistka stomatologiczna oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego oferujące Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zawodzie florysta oraz kursy i szkolenia podnoszące umiejętności i kompetencje zawodowe.

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim

Szkoła Medyczna w Ostrowie Wielkopolskim posiada bogate i wieloletnie doświadczenie w kształceniu średniego personelu medycznego. Od 1 stycznia 2013 roku działa jako Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w którego skład wchodzą: Medyczne Studium Zawodowe im. Hanny Chrzanowskiej i Centrum Kształcenia Ustawicznego. Prowadzi kształcenie w takich zawodach jak: terapeuta zajęciowy, technik masażysta, technik farmaceutyczny, technik elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, technik BHP oraz w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w zawodach florysta, technik analityk. Przez 58 lat funkcjonowania szkoła wykształciła prawie 7000 absolwentów, prowadząc kształcenie w 21 zawodach medycznych, paramedycznych i innych. Jest jedyną tradycyjną, publiczną szkołą medyczną w Południowej Wielkopolsce i niekwestionowanym liderem w kształceniu profesjonalnych kadr medycznych.

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu

Jest jednostką publiczną prowadzoną przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. W skład centrum wchodzą: Medyczne Studium Zawodowe (szkoła z historią i tradycją) i Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Poznaniu. W Centrum można podjąć naukę na kierunkach kształcenia w systemie dziennym, stacjonarnym i zaocznym. Centrum prowadzi kształcenie w zawodach medycznych, społecznych oraz na kursach kwalifikacyjnych. Dysponuje bardzo dobrze wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi. Kładzie duży nacisk na nauczanie przedmiotów teoretycznych i praktycznych, dzięki czemu jest ono na wysokim poziomie. Szkoła kształci w kierunkach: florysta, technik farmaceutyczny, technik elektroradiolog, technik masażysta, technik usług kosmetycznych, opiekun medyczny, podolog, technik sterylizacji medycznej, terapeuta zajęciowy.

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu

To jednostka edukacyjna Samorządu Województwa Wielkopolskiego ze 103-letnią tradycją kształcenia służb medycznych i społecznych. Nauka, kierowana do osób dorosłych, jest bezpłatna i bez ograniczeń wiekowych. Obecnie w nowoczesnych pracowniach odbywają się zajęcia dla zawodów medycznych takich jak: opiekun medyczny, asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, asystent osoby niepełnosprawnej, technik dentystyczny z najnowocześniejszą pracownią CAD/CAM i drukarką 3D. Jako jedyne Wielkopolskie Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Wielkopolsce kształcą pracowników socjalnych. W formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych można zdobyć kwalifikacje w zawodach: fotograf, florysta, technik reklamy. Zaletą szkoły jest lokalizacja w centrum miasta, blisko Starego Rynku oraz internat dla słuchaczy.

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni

Placówka zajmuje się kształceniem osób dorosłych i młodych ludzi dopiero wkraczających na drogę zawodową. W swojej ofercie posiada wiele kierunków dostępnych w Szkole Policealnej, a także na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Jednostka obejmuje również kształcenie w Liceum dla Dorosłych, a także na kursach doskonalących. WSCKZiU we Wrześni prezentuje się świetnie z zewnątrz jak i wewnątrz – posiada wyspecjalizowaną kadrę nauczycielską, dzięki której słuchacze są odpowiednio przygotowani na uzyskanie wymarzonego zatrudnienia.

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie

Publiczna placówka kształcenia zawodowego i ustawicznego. W skład Centrum wchodzą: Policealna Szkoła Służb Społecznych w Złotowie i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Złotowie. Kształcenie prowadzone jest w formie stacjonarnej (wieczorowej) i zaocznej. Zajęcia odbywają się w dwóch siedzibach w: - Złotowie, gdzie kształceni są przyszli podolodzy, masażyści, opiekunki dziecięce, kosmetyczki, terapeuci zajęciowi, pracownicy administracji, opiekunowie medyczni, archiwiści, technicy rachunkowości i floryści; - Śmiardowie w nowo otwartej placówce, w której kształcenie odbywa się w zawodach: fotograf, technik reklamy, technik fotografii i multimediów oraz kucharz. Absolwenci po zdaniu egzaminu państwowego otrzymują certyfikat potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz dyplom zawodowy wraz z suplementem europass w języku polskim i angielskim.